Korzystając z platformy dostępnej pod domeną swierklaniec.budżet-obywatelski.org ufasz, że odpowiednio przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe, dlatego chcemy zapewnić, że ich bezpieczeństwo i poufność stanowi podstawę przy projektowaniu i rozwijaniu wszystkich funkcjonalności Platformy. W niniejszej Polityce prywatności chcielibyśmy przekazać Użytkownikom najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, tak aby pomóc w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących ich danych podczas korzystania z Platformy.

W tekście Polityki prywatności mogą pojawić się terminy, które definiujemy następująco:

1. Administrator danych osobowych (ADO) - Wójt Gminy Świerklaniec reprezentujący Gminę Świerklaniec z siedzibą w Świerklańcu przy ul. Młyńskiej 3, 42-622 Świerklaniec, adres e-mail: kancelaria@ugswierklaniec.pl ; tel. (32) 284 74 00];

2. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

3. Platforma – serwis internetowy dostępny pod domeną swierklaniec.budżet-obywatelski.org administrowany przez Wójta Gminy Świerklaniec;

Użytkownik – odwiedzający Platformę dostępną pod domeną swierklaniec.budżet-obywatelski.org

Administrator - Wójt Gminy Świerklaniec reprezentujący Gminę Świerklaniec z siedzibą w Świerklańcu przy ul. Młyńskiej 3, 42-622 Świerklaniec, adres e-mail: kancelaria@ugswierklaniec.pl ; tel. (32) 284 74 00.

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych na Platformie jest Wójt Gminy Świerklaniec reprezentujący Gminę Świerklaniec z siedzibą w Świerklańcu przy ul. Młyńskiej 3, 42-622 Świerklaniec, adres e-mail: kancelaria@ugswierklaniec.pl ; tel. (32) 284 74 00.

Jak mogę skontaktować się z Administratorem?

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się mailowo na adres: iod@ugswierklaniec.pl lub tradycyjnie na adres: 42-622 Świerklaniec, ul. Młyńska 3.

Na jakiej podstawie prawnej i w jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

▪ Administrator przetwarza dane osobowe osób odwiedzających Platformę celem przeprowadzenia procedury związanej z wyborem i realizacją zadań w ramach budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

▪ Dodatkowo Administrator przetwarza dane osobowe w celu:

Ø świadczenia usługi wsparcia technicznego oraz obsługi zapytań itp. dla Użytkowników Platformy;

Ø dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i przed innymi organami egzekucyjnymi.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych uniemożliwi przeprowadzenie procedury związanej z wyborem i realizacją zadań w ramach budżetu obywatelskiego.

Czas przetwarzania danych osobowych

▪ W przypadku udziału w procedurze związanej z wyborem i realizacją zadań w ramach budżetu obywatelskiego dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres jej trwania, jednak z uwagi na obowiązki wynikające z przepisów prawa w tym z uwagi na bezpieczeństwo prawne, będziemy je mogli przetwarzać do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres czasu wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, kategoria archiwalna A, tj. minimum 25 lat od stycznia kolejnego roku po zakończeniu Pani/Pana sprawy, a następnie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego w Katowicach, gdzie będą przetwarzane wieczyście. Okres przetwarzania może ulec zmianie ze względu na szczegółowe przepisy prawa.

▪ Dane dotyczące plików cookies zapisywanych na urządzeniach Użytkowników odwiedzających Platformę przechowuje się przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików cookies lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu Użytkownika.

Zakres danych osobowych Użytkowników przetwarzanych przez Administratora

▪ osób fizycznych, które zgłoszą projekty do budżetu obywatelskiego w postaci: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, adres IP,

▪ osób fizycznych, które złożą podpisy poparcia pod projektem do budżetu obywatelskiego w postaci: imię, nazwisko, adres zamieszkania,

▪ osób fizycznych, które wezmą udział w głosowaniu na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego w postaci: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres IP.

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

W związku z przetwarzaniem danych w wskazanych wyżej celach, odbiorcami danych osobowych mogą być:

· organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

· podmioty przetwarzające, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych:

Ø REKORD SI Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Białej (43-300) przy ul. Kasprowicza 5, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Gminy Świerklaniec,

Ø RHENUS DATA Office Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Nadarzynie (05-830) przy al. Katowickiej 66, której powierzono dane w związku ze świadczeniem usług bezpiecznego niszczenia nośników danych,

Ø MediaPark Sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie (10-683) przy ul. Władysława Trylińskiego 14, której powierzono dane w związku ze świadczeniem usług związanych z udostępnieniem systemu zarządzania Budżetem Obywatelskim,

Ø home.pl S.A. z siedzibą w Szczecinie (70-653) przy ul. Zbożowej 4, której powierzono dane w związku ze świadczeniem usług poczty elektronicznej;

· w niektórych przypadkach podmioty zewnętrzne świadczące usługi na zlecenie Gminy Świerklaniec mogą występować w roli niezależnych administratorów jak np. kancelaria prawna, operator pocztowy – Poczta Polska S.A.

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Administrator nie przekazuje danych osobowych użytkowników poza obszar EOG.

Prawa osoby, której dane dotyczą na podstawie przepisów RODO

Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)

Ma Pan /Pani prawo uzyskania od Administratora danych osobowych informacji, czy Pana /Pani dane osobowe są przetwarzane. Jeżeli Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe ma Pan/Pani prawo dostępu do danych osobowych, uzyskania informacji o celach ich przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, oraz prawach przysługujących Ci na mocy RODO;

Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)

Jeżeli Pana/Pani dane osobowe są nieprawidłowe, ma Pan/Pani prawo żądania od Administratora niezwłocznego ich sprostowania lub uzupełnienia.

Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)

Ma Pan/Pani prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

Ø Kwestionuje Pan/Pani prawidłowość swoich danych osobowych – Administrator ograniczy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;

Ø przetwarzanie Pana/Pani danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażąda Pan/Pani ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

Ø Pana/Pani dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

Czas rozpatrywania żądań Użytkowników

Administrator bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania, udziela informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Pana /Panią żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

W każdym wypadku, jako Administrator danych osobowych, poinformujemy Pana/Panią o takim przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia.

  • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli sądzi Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w tym RODO, ma Pan/Pani prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.